Zmień wielkość czcionki Aa
Wersja kontrastowa

Ogłoszenie - Konkurs na świadczenia zdrowotne grudzień 2018

Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Błoniu , ul. Piłsudskiego 2/4

Tel. / fax 22 725-30-25, 22 731-97-77

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

na świadczenia zdrowotne w zakresie:

 

 1. Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych

i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy dla :

 1. lekarza

 1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla :

 1. lekarza posiadającego kwalifikacje określone w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000).

 2. lekarza , który odbył staż podyplomowy , niespełniający wymagań określonych dla lekarzy przyjmujących deklaracje wyboru świadczeniodawców.

 3. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie pediatrii .

 

 1. Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań USG .

 

 1. Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań

echo serca w Poradni Kardiologicznej.

 

 1. Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań USG

położniczych i ginekologicznych w Poradni Ginekologicznej.

 

I zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

 1. Szczegółowe Warunki Konkursu i materiały informacyjne w przedmiocie konkursu ,

w tym wzór umowy oraz obowiązujące formularze oferty można odbierać lub zapoznać się w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Dyrektora Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu , ul. Piłsudskiego 2/4 od dnia 6 grudnia 2018 r. do dnia 14 grudnia 2018 r. w godzinach 08:00 – 15:00 bądź pobrać ze strony internetowej : www.przychodniablonie.pl .

 

 1. Termin składania ofert : do dnia 14 grudnia 2018 roku do godziny 12:00 w Sekretariacie Dyrektora, siedziba zmawiającego ul. Piłsudskiego 2/4, 05-870 Błonie.

 

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 roku o godzinie 12:15

w siedzibie Zamawiającego, w Błoniu, ul. Piłsudskiego 2/4 ( parter pok. Nr 5 ) . Ogłoszenie wyników odbędzie się poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.przychodniablonie.pl w terminie nie później niż do dnia 21 grudnia 2018 r.

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 1. Umowy będą zawarte na okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2022r.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, lub przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

 3. Oferenci mają możliwość składania protestów dotyczących konkursu ofert.

 4. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:

Joanna Nienałtowska tel. 22 731 97 77 lub 883 357 291 ,

Małgorzata Dopierała tel. 22 731 97 77 lub 883 357 293

 

Załączniki:

1. Szczegółowe warunki konkursu

2. Załącznik nr. 1

3. Załącznik nr. 2

4. Załącznik nr. 3

Zmień wielkość czcionki Aa
Wersja kontrastowa
(C) 2013 SGP ZOZ BŁONIE