Zmień wielkość czcionki Aa
Wersja kontrastowa

Zakup, dostawa i montaż mebli do gabinetów lekarskich

Błonie 30. grudnia 2020 r.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamawiający  Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.), zaprasza do złożenia oferty na:
„Zakup, dostawa i montaż mebli do gabinetów lekarskich”

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 2/4
05-870 Błonie
tel. 22 731-97-77; fax. 22 725-30-25
e-mail: sgpzozblonie@interia.pl strona internetowa: www.przychodniablonie.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zmówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli do gabinetów lekarskich dla SGP ZOZ w Błoniu.
2. Montaż obejmuje ich złożenie (do stanu użytkowania) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zaproszenia i postawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega , że dostawa i montaż mebli musi się odbyć w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 20.00
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
a) Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do zaproszenia. 
b) Formularz cenowy załącznik nr 2 do zaproszenia
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie  na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wymagany termin realizacji zamówienia 29 LUTY 2021 
2. Miejscem realizacji zamówienia są gabinety lekarskie znajdujące się na I piętrze budynku SGP ZOZ przy ul. Piłsudskiego 2/4 w Błoniu.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferty odpowiadają zasadom określonym w niniejszym Zaproszeniu.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.
3. Jeżeli ofertę podpisuje osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Na ofertę składa się wypełniony zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 oraz formularz cenowy – załącznik nr 2 do zaproszenia.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Niezależnie od wyników postępowania Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
TERMIN, FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć do dnia 11 STYCZNIA 2021 do godz. 10.00 pisemnie przesłanym za pośrednictwem poczty, kuriera, e-mail na adres sgpzozblonie@interia.pl bądź dostarczonym osobiście przez Wykonawcę, na adres Zamawiającego. 
2. Oferty dostarczone po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywanie.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w przypadku nie złożenia żadnej oferty.
4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
5. Oferta musi być oznaczona w sposób:
Nazwa i adres Wykonawcy
Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 2/4
05-870 Błonie

„Zakup, dostawa i montaż mebli do gabinetów lekarskich”

Nie otwierać przed dniem …………………….. r  do  godz.  ………………..

KRYTERIA OCENY OFERT
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium – cena 100 %.
2. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz przedstawi najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Cena jaką zaoferuje Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia, musi być obliczona w następujący sposób:
Wartość netto + wartość podatku VAT = wartość brutto
4. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty poniesione w związku z realizacją zamówienia.
OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Niezwłocznie po terminie składania ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej, zestawienie złożonych ofert.
2. Ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu poprawności złożonego formularza cenowego pod względem cenowym oraz zgodności  z opisem przedmiotu zamówienia a także okoliczności rażąco niskiej ceny. 
3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
4. W przypadku, gdy Zamawiający będzie posiadał wątpliwości co do wystąpienia rażąco niskiej ceny w ofercie danego Wykonawcy, wezwie go do złożenia wyjaśnień elementów ceny i okoliczności stanowiących podstawę do jej wyliczenia.
5. Oferty nie spełniające warunków zawartych w Zaproszeniu zostaną odrzucone.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny w przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej na realizację zamówienia lub w przypadku złożenia  oferty na taką samą kwotę przez kilku Wykonawców. 
7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana do Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaproszony do podpisani umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
ZMIANY, WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI 
1. Wykonawca  może przed upływem terminu do składania ofert, wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę.
2. W przypadku wycofania lub zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, 
że ofertę swą wycofuje lub zmienia, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt. 5 powyżej z dopiskiem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.
3. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
4. Wyjaśnienia do zaproszenia oraz odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 
KLAUZULE INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych ze strony Zamawiającego jest Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu z siedzibą w Błoniu, ul. Piłsudskiego 2/4;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:
korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych, ul. ul. Piłsudskiego 2/4, Błonie,
e-mail: iodsgpzozblonie@gmail.com ;
3. przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:
1) przeprowadzenia postępowania na udzielenie świadczeń zdrowotnych 
w zakresie  wykonywanie badań analitycznych  pacjentom Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu;
2) zawarcia i realizacji umowy oraz w celach archiwizacyjnych;
3) wykonania obowiązków związanych z rozliczeniem podpisanej umowy;
4) związanym z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
5) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
6) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym m.in. ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania danych jest również niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celu dochodzenia roszczeń, bądź obrony praw Administratora.
6. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ADO, oraz
2) organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub innym podmiotom, gdy wystąpią 
z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7. Treść umowy stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, podlegającą udostępnieniu w trybie określonym w tej ustawie, w szczególności w zakresie imienia i nazwiska osoby zawierającej umowę, przedmiotu umowy i wysokości wynagrodzenia;
8. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1) czasu obowiązywania umowy,
2) przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
3) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
9. Przysługuje prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;
10. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody –wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest możliwe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
12. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy prawa
POZOSTAŁE INFORMACJE 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia  od prowadzonego postępowania.
2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień w którym zostanie podpisany bez uwag przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy.

Załączniki:

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Projekt umowy
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Formularz cenowy
Informacja z otwarcia ofert

Zmień wielkość czcionki Aa
Wersja kontrastowa
(C) 2013 SGP ZOZ BŁONIE