KLAUZULA INFORMACYJNA
(Monitoring wizyjny)

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informujemy, że :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu z siedzibą w Błoniu, ul. Piłsudskiego 2/4 (Przychodnia);
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:
  korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych, ul. ul. Piłsudskiego 2/4, Błonie,
  e-mail: iodsgpzozblonie@gmail.com ;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
  2. art. 6 ust. 1 lit. e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, którym jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników poprzez obserwację pomieszczeń ogólnodostępnych;
 4. Monitoringiem objęte są pomieszczenia ogólnodostępne w siedzibie Administratora, w tym korytarze i ciągi komunikacyjne. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, zawierające dane osobowe (wizerunek), Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 14 od dnia nagrania. Po upływie  tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, poprzez nadpis kolejnego nagrania.
 5. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). Dla celów dowodowych zabezpiecza się zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi, niszczeniu i kradzieży mienia.
 6. Dane osobowe z monitoringu mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. W związku z przetwarzaniem danych we wskazanym celu możemy powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z tzw. podmiotami przetwarzającymi. W takich przypadkach zawarte umowy gwarantują ochronę danych zgodnie z postanowieniami RODO.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do  organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Wszystkie prawa zastrzeżone dla SGPZOZ W BŁONIU © 2022

Wdrożenie sprawdzNas.pl