Zmień wielkość czcionki Aa
Wersja kontrastowa

OGŁOSZENIA /KOMUNIKATY

Ogłoszenia, przetargi, komunikaty, praca

Błonie dn. 08-09-2020r.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ ANALITYCZNYCH PACJENTOM SAMODZIELNEGO GMINNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BŁONIU

 

 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018  poz. 2190 ze zm.) 

oraz 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r, poz.1373 ze zm.).

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Piłsudskiego 2/4

05-870 Błonie

tel. 22 731-97-77; fax. 22 725-30-25

e-mail: sgpzozblonie@interia.pl strona internetowa: www.przychodniablonie.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU.

1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań analitycznych pacjentom Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu.

2. Okres realizacji umowy - sukcesywnie przez okres  48 miesięcy od daty  podpisania umowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku  nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO).

4. Wykaz badań, rodzaje i liczbę określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 (plik Excel) do SWKO.

5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWKO.

III. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM.

1. Do konkursu ofert może przystąpić podmiot spełniający wymagania i normy prawne określone m.in.: 

w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2190 ze zm.);

w ustawie z dnie 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1373 ze zm.);

w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 849);

w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175);

w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjentów i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1127 ze zm.);

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych  z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 357 ze zm.);

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. nr 43 z 2004 r. poz. 408);

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2019 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1461);

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia wykonującego 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 595 ze zm.);

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069 ze zm.);

2. W pozostałych wyżej nie wymienionych Rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz Zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określających standardy dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w dziedzinie objętej przedmiotem postępowania konkursowego:

posiadający uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

dysponujący wykwalifikowanym personelem o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych pozwalających do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia;

znajdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności zarejestrowany we właściwym rejestrze zakładów opieki zdrowotnej, posiadający numer REGON i NIP;

posiadający aktualny wpis do ewidencji laboratoriów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, wydany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.849); 

posiadający aktualny certyfikat ISO 9001, 15189 lub 17025. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnego sprzętu, urządzeń i pomieszczeń umożliwiających mu realizację świadczeń zdrowotnych w dziedzinie objętej postępowaniem konkursowym. Aparatura i sprzęt medyczny musi posiadać stosowne certyfikaty, atesty wskazane w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami oraz aktualne przeglądy techniczne w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami producenta. Pomieszczenia wykorzystywane do realizacji niniejszej umowy powinny odpowiadać wymaganiom sanitarnym określonym w obowiązujących przepisach. 

4. Wykonawca gwarantuje spełnienie wymagań dla laboratorium określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz Zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania świadczeń objętych zakresem zamówienia z największą starannością, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, technicznej i analitycznej oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej, z przepisami Kodeksu Diagnostyki Laboratoryjnej prze respektowaniu praw pacjenta i zachowaniu danych osobowych. 

6. Nie zalega w płaceniu podatków i opłat.

IV. WYMAGANIA i WARUNKI.

1. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Wykonawcę, musi być zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

2. Wykonawca zapewnia realizację badań objętych zakresem  konkursu zgodnie z warunkami zawartymi w SWKO;

3. Personel Wykonawcy, który będzie przeprowadzał badania  posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania badań oraz autoryzacji wyników;

4. Wykonawca musi posiadać odpowiednie warunki lokalowe, wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności zapewniające realizację świadczeń objętych przedmiotem umowy. Aparatura i sprzęt medyczny winny być dopuszczone do użytkowania przy udzielaniu świadczeń medycznych (CE, aktualne, udokumentowane przeglądy;

5. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

6. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić sprawozdawczość statystyczną na zasadach obowiązujących Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli NFZ w zakresie w jakim na podstawie niniejszej umowy realizowane są świadczenia finansowanie ze środków publicznych. 

8. Wykonawca przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami SWKO. 

2. Zaleca się, aby załączniki zostały ułożone w następującej kolejności:

a. Oferta (formularz ofertowy) – załącznik nr 2 do SWKO

b. Formularz cenowy– załącznik nr 3 do SWKO;

c. Oświadczenie – załącznik nr 4 do SWKO;

d. Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

e. Aktualne zaświadczenie o wpisie laboratorium do ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych;

f. Polisę OC;

g. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom - załącznik nr 5 do SWKO;

* Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 niniejszych SWKO składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku  załączenia do oferty kopii dokumentów, muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”).

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, (dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę) na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.

4. Formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane dokumenty, muszą być podpisane przez osoby uprawnione bądź upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

5. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty i załączników była kolejno ponumerowana. 

6. Strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany, muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.

7. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1010 ze zm.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł 

w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

11. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie, pod rygorem nieważności,  (z adresem zwrotnym Wykonawcy) zaadresowanej w następujący sposób:

Nazwa i adres Wykonawcy

Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Piłsudskiego 2/4

05-870 Błonie

 

„KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ ANALITYCZNYCH”

 

Nie otwierać przed dniem 17.09.2020 r  do  godz.  10.30

 

1. Wykonawca  może przed upływem terminu do składania ofert, wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę.

2. W przypadku wycofania lub zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, 

że ofertę swą wycofuje lub zmienia, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt. 11 z dopiskiem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.

3. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć do dnia 17.09.2020r  do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - sekretariat (pokój nr 5) 

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się dzień i godzinę zarejestrowania 

w sekretariacie SGZOZ – pokój nr 5. Dla ofert wysłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy oraz adresy Wykonawców. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.09.2020 o godz. 10.30  w siedzibie Zamawiającego – sekretariat, pokój nr 5.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Przygotowując ofertę Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z niniejszą SWKO

2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towaru i usług).

3. Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym Formularzu cenowym (załącznik nr 1 do SWKO) wypełniając wszystkie wiersze w kolumnie nr 5 formularza cenowego.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT.

1. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany jest z uwzględnieniem kryterium ceny oferty – cena 100%

3. Oferta z najniższą łączną ceną uzyska 100 pkt., pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

IX. WYJAŚNIENIA TREŚCI POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W SWKO.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się konkursem ofert jest:  Małgorzata Dopierała, Jadwiga Żurowska.

1. Każdy Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie kierując pytanie pisemnie na faks Zamawiającego o nr  22 725-30-25 lub e-mail sgpzozblonie@interia.pl

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie pisemnych wyjaśnień dotyczących treści postanowień zawartych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do niego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

3. Korespondencja przesłana z pomocą faksu lub e-mail po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.

4. O każdej zmianie lub modyfikacji Zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego 

z uczestników postępowania konkursowego oraz zamieści informacje na swojej stronie internetowej  www.przychodniablonie.pl

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić lub zmodyfikować niniejsze SWKO oraz zakres świadczeń objętych postępowaniem konkursowym.

6. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią SWKO oraz zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom. W tej sytuacji  Zamawiający  może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom dostosowania swoich ofert do dokonanych zmian. 

X. WARUNKI PRZEPROWADZENIA KONKURSU.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów składania ofert, odwołania konkursu lub pozostawienia bez rozstrzygnięcia – bez podania przyczyny, jak również do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez uzasadnienia.

2. Konkurs ofert przeprowadza Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora.

3. Posiedzenia Komisji są zamknięte, bez udziału Wykonawców, z wyjątkiem czynności:

1) stwierdzenia prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz liczby otrzymanych ofert,

2) otwarcia kopert z ofertami,

3) ogłoszenia Wykonawcom, które z ofert spełniają warunki określone w niniejszych SWKO, a które zostały odrzucone,

4) Komisja przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Wykonawców,

4. Odrzuca się ofertę:

1) złożoną przez Wykonawcę po wyznaczonym terminie składa ofert;

2) zawierającą niepoprawne informacje; 

3) jeżeli Wykonawca  nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń;

4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

6) jeżeli Wykonawca złożył ofertę alternatywną;

7) jeżeli Wykonawca lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych 

w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Zamawiającego 

w niniejszych SWKO;

8) złożoną przez Wykonawcę, z którym została rozwiązana przez Zamawiającego umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych z powodu rażącego naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub, gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja wezwie Wykonawcę do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Wezwanie to będzie mieć formę pisemną i zostanie odnotowane w protokole.

6. Zamawiający unieważni postępowanie na świadczenia zdrowotne, gdy:

1) nie wpłynie żadna oferta;

2) odrzucono wszystkie oferty;

3) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia na świadczenie zdrowotne w konkursie;

4) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie  leży w interesie pacjentów Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

XI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ ZAWARCIE UMOWY.

1. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców biorących udział w konkursie o zakończeniu konkursu i jego wynikach pisemnie.

2. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej.

3. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie pisemnie poinformowany 

o terminie i miejscu zawarcia umowy.

4. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora.

5. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i Komisja ulega rozwiązaniu.

6. Zawarcie umowy z wyłonionym Wykonawcą w postępowaniu konkursowym nastąpi niezwłocznie po dopełnieniu wszelkich wymaganych procedur. 

7. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana sukcesywnie przez okres  48  miesięcy od daty podpisania umowy.

8. Wybrany w drodze postępowania Wykonawca zobowiązany będzie przed zawarciem umowy lub w dniu jej zawarcia, przedłożyć Zamawiającemu procedury dotyczące przygotowania pacjenta, sposobu pobrania materiału oraz warunków transportu, które będą stanowiły załącznik do umowy.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w wyznaczonym czasie procedur, o których mowa w pkt 8, Zamawiający uzna, że Wykonawca odstępuje od podpisania umowy z wyłącznej jego winy.

10. Jeżeli Wykonawca, który wygrał konkurs uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, które nie zostały odrzucone.

XII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM.

1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne, do czasu zakończenia postępowania, Wykonawca może złożyć umotywowane odwołanie w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

2. Do czasu rozpatrzenia odwołania postępowanie w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne ulega zawieszeniu, chyba, że z treści odwołania wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

3. Zamawiający rozpatruje i rozstrzyga odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania 

i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu odwołanie. Nieuwzględnienie odwołania wymaga uzasadnienia.

4. Odwołanie złożone po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

5. Informację o wniesieniu odwołania i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

6. W przypadku uwzględnienia odwołania Zamawiający powtarza zaskarżoną czynność.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Administratorem danych osobowych ze strony Zamawiającego jest Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu z siedzibą w Błoniu, ul. Piłsudskiego 2/4;

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:

korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych, ul. ul. Piłsudskiego 2/4, Błonie,

e-mail: iodsgpzozblonie@gmail.com ;

3. przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:

1) przeprowadzenia postępowania na udzielenie świadczeń zdrowotnych 

w zakresie  wykonywanie badań analitycznych  pacjentom Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu;

2) zawarcia i realizacji umowy oraz w celach archiwizacyjnych;

3) wykonania obowiązków związanych z rozliczeniem podpisanej umowy;

4) związanym z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,

5) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,

6) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym m.in. ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania danych jest również niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celu dochodzenia roszczeń, bądź obrony praw Administratora.

6. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

1) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ADO, oraz

2) organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub innym podmiotom, gdy wystąpią 

z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7. Treść umowy stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, podlegającą udostępnieniu w trybie określonym w tej ustawie, w szczególności w zakresie imienia i nazwiska osoby zawierającej umowę, przedmiotu umowy i wysokości wynagrodzenia;

8. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1) czasu obowiązywania umowy,

2) przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,

3) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

9. Przysługuje prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;

10. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody –wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest możliwe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

12. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy prawa


Ogłoszenie o konkursie


Załączniki do SWKO:

Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1);

Oferta (załącznik nr 2);

Formularz cenowy (załącznik nr 3 plik Excel);

Oświadczenie (załącznik nr 4);

Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom (załącznik nr 5);

Projekt umowy (załącznik nr 6).

 

Odpowiedzi na pytania 

1. Wyjaśnienie 

2. Wyjaśnienie 2

3. Wyjaśnienie 3

4. Wyjaśnienie 4

 

Wynik postępowania

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


Zmień wielkość czcionki Aa
Wersja kontrastowa
(C) 2013 SGP ZOZ BŁONIE