Zmień wielkość czcionki Aa
Wersja kontrastowa

OGŁOSZENIA /KOMUNIKATY

Przetargi, zamówienia publiczne, praca

Błonie, dnia 12-12-2019r

Samodzielny Gminny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

w Błoniu

ul. Piłsudskiego 2/4

Nr sprawy: 1.12/2019

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Usługi Kompleksowego Sprzątania  Budynku Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu oraz Filii w Bramkach

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.         Szczegółowy wykaz czynności w zakresie sprzątania pomieszczeń

 

Opis czynności                                                      Częstotliwość wykonania

 

                                                                             W tygodniu        w miesiącu       

1. opróżnianie pojemników na śmieci                           7    

2. mycie i dezynfekcja wszystkich                                7

    urządzeń sanitarnych

3. mycie luster                                                               7

4..mycie glazury                                                                                  1

5. mycie podłóg                                                             7

6 .wymiana worków plastikowych                                7

7. mycie szklanych drzwi                                              1

8. mycie luster i szklanych ścian działowych                1

9. odkurzanie tapicerki meblowej                                                        1

10. mycie drzwi i framug                                                                      1

11. odkurzanie mebli kaloryferów , lamp biurowych                           1

12. odkurzanie wykładziny dywanowej                        5

13. wytarcie biurek                                                        7

14. mycie łóżek terapeutycznych                                                          1

15. Mycie materacy/wałków, klinów i piłek do ćwiczeń /                   1

    

16. przecieranie drabinek gimnastycznych                                           1

17. przecieranie sprzętu mechanicznego                                               1  

18.Przecieranie na mokro biurek i parapetów                  5

19.Przecieranie na mokro górnej powierzchni mebli                            2                

 

2.  Zamawiający zabezpiecza środki czyszczące, materiały eksploatacyjne, sprzęt służący do utrzymania czystości .

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

• posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

   o ile wynika to z odrębnych przepisów,

• posiadania wiedzy i doświadczenia,

• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,

• sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna oraz podpisana przez osobę upoważnioną do

reprezentowania wykonawcy. Zaleca się wykorzystanie załącznika nr 2 (formularz ofertowy).

OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), obejmującą realizację całości

zamówienia.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty można składać:

• w siedzibie zamawiającego: Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu,

   ul. Piłsudskiego 2/4 pok. 5 ( parter),

• faksem na nr  22 725 30 25

• pocztą elektroniczną na adres: sgpzozblonie@interia.pl

w terminie do dnia 20-12-2019 r., godz.9:00.

 

VI. OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI SĄ:

Dorota Drapińska tel.883-357-292
Małgorzata Dopierała tel. 883-357-293
Joanna Nienałtowska tel. 883-357-291

 

E- mail: sgpzozblonie@interia.pl

 

Załączniki:

Zaproszenie

Formularz ofertowy

Umowa

Załącznik do umowy

Klauzula

 

Wynik postępowania

Zmień wielkość czcionki Aa
Wersja kontrastowa
(C) 2013 SGP ZOZ BŁONIE